Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2018-05-09 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Gmina Pawłowice2018-10-15 23:55:00FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Miasto Ustroń2018-12-20 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Miasto Bielsko-Biała2019-01-07 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Katowice2019-01-10 15:00:00Prowadzenie domów pomocy społecznej
Miasto Katowice2018-12-31 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ
Miasto Katowice2018-12-31 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ
Miasto Katowice2018-12-31 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE INICJATYW KULTURALNYCH
Miasto Katowice2018-12-31 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH
Miasto Katowice2018-12-31 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURALNEJ
Miasto Katowice2018-12-31 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW, KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ ORAZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI
Miasto Rybnik2017-01-31 15:30:00Oferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Miasto Rybnik2018-07-08 10:30:00Oferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie narkomanii)
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na wsparcie w 2019 roku, w obszarze: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na wsparcie w 2019 roku, w obszarze: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Miasto Rybnik2018-12-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na wsparcie w 2019 roku, w obszarze: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Miasto Sosnowiec2018-12-20 09:00:00Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi.
Miasto Sosnowiec2018-12-20 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury
Miasto Tychy2019-01-08 15:00:00Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku, w zakresie: I. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej II. rewitalizacji w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
Miasto Woźniki2019-01-09 00:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
Województwo małopolskie
Gmina Miechów2018-12-27 12:00:00„Prowadzenie dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A ,B i C w Miechowie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych”.
Gmina Miechów2018-12-28 12:00:00„Prowadzenie stołówki charytatywnej dla osób ubogich z terenu gminy i miasta Miechów”
Gmina Miechów2019-01-07 08:00:00Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Gmina Miechów2019-01-07 08:00:00Organizacja i prowadzenie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Miechów
Województwo dolnośląskie
Miasto Świdnica2018-12-27 15:30:00Otwarty konkurs ofert nr K - 1/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu”
Miasto Świdnica2018-12-27 15:30:00Otwarty konkurs ofert nr K-2/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych”
Miasto Świdnica2018-12-27 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-3/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Prowadzenie jadłodajni”
Miasto Świdnica2018-12-27 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-4/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”
Miasto Świdnica2018-12-27 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-5/2018 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”
Miasto Świdnica2018-12-28 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-6/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży”
Miasto Świdnica2019-01-02 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-7/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy”
Województwo wielkopolskie
Gmina Rawicz2018-12-21 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2019 roku
Miasto Luboń2019-01-07 15:30:00Burmistrz Miasta Luboń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Luboń w 2019 roku, pod nazwą "Działania społeczne oraz działalność gospodarcza i techniczna"
Miasto Luboń2019-01-07 15:30:00Burmistrz Miasta Luboń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Luboń w 2019 roku, pod nazwą "Kultura i patriotyzm lokalny"
Miasto Luboń2019-01-07 15:30:00Burmistrz Miasta Luboń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Luboń w 2019 roku, pod nazwą "Edukacja, wypoczynek, turystyka i integracja europejska"
Miasto Luboń2019-01-07 15:30:00Burmistrz Miasta Luboń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Luboń w 2019 roku, pod nazwą "Sport"
Województwo mazowieckie
Gmina Wiązowna2018-12-31 16:00:00Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach oraz rozgrywkach ligowych i pucharowych w latach 2019-2022

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

eNGO.org.pl w liczbach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. eiusmod tempor incididunt ut labore.

7200

ofert złożonych

650

ogłoszonych konkursów

40

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z engo.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja