Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2019-02-04 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Urząd Marszałkowski2019-02-04 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Urząd Marszałkowski2019-02-04 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Urząd Marszałkowski2019-02-04 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych i sportach motorowych.
Urząd Marszałkowski2019-02-04 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wsparcie zadań realizowanych w ramach projektów, programów i funduszy centralnych.
Miasto Opole2019-02-05 15:30:00Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
Miasto Opole2019-02-05 15:30:00Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
Miasto Opole2019-02-05 15:30:00Konkurs na promocję Opola w 2019 roku
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Gmina Krapkowice2019-02-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2018-05-09 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Gmina Mikołów2019-01-21 17:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2019 - Razem dla siebie – edycja III”.
Gmina Mikołów2019-02-04 17:00:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Gmina Mikołów2019-02-04 17:00:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.
Gmina Mikołów2019-02-04 17:00:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Gmina Mikołów2019-02-05 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Gmina Mikołów2019-02-05 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.
Gmina Mikołów2019-02-05 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Gmina Mikołów2019-02-05 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie organizacji i promocji wolontariatu.
Gmina Mikołów2019-02-05 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Gmina Mikołów2019-02-05 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Gmina Pawłowice2018-10-15 23:55:00FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Miasto Rybnik2017-01-31 15:30:00Oferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Miasto Rybnik2018-07-08 10:30:00Oferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Województwo dolnośląskie
Miasto Świdnica2019-02-05 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K - 1/2019 II edycja na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - pływanie”
Miasto Świdnica2019-02-08 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-11/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Działania wydawnicze”
Miasto Świdnica2019-02-08 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-12/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy”
Miasto Świdnica2019-02-08 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-13/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej”
Miasto Świdnica2019-02-11 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-14/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych”
Miasto Świdnica2019-02-11 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-15/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą „Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych”

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

eNGO.org.pl w liczbach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. eiusmod tempor incididunt ut labore.

7200

ofert złożonych

650

ogłoszonych konkursów

40

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z engo.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja