Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2019-02-25 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi.
Urząd Marszałkowski2019-02-18 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 i w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Urząd Marszałkowski2019-03-08 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych
Urząd Marszałkowski2019-03-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej.
Miasto Opole2019-02-22 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Miasto Opole2019-02-22 14:00:00konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu wkładów własnych.
Miasto Opole2019-02-22 14:00:00z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Miasto Opole2019-02-22 14:00:00Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Miasto Opole2019-02-22 14:00:00otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Miasto Opole2019-02-22 14:00:00PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019
Miasto Opole2019-02-22 14:00:00konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)
Miasto Opole2019-03-11 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2018-05-09 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Miasto Cieszyn2019-02-26 15:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym
Gmina Pawłowice2018-10-15 23:55:00FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Miasto Ustroń2019-02-28 15:30:00III edycja otwartego konkursu ofert na 2019 rok
Miasto Bielsko-Biała2019-02-22 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Bielsko-Biała2019-02-22 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Bielsko-Biała2019-03-06 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Katowice2019-02-25 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”
Miasto Katowice2019-02-28 15:00:00Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
Miasto Katowice2019-02-28 15:00:00Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów
Miasto Katowice2019-02-28 15:00:00Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
Miasto Katowice2019-03-08 15:00:00"Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".
Miasto Katowice2019-03-11 15:00:00„Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”
Miasto Rybnik2017-01-31 15:30:00Oferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Miasto Rybnik2018-07-08 10:30:00Oferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Województwo wielkopolskie
Powiat Gostyński2019-03-05 15:00:00w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Powiat Gostyński2019-03-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowej w zakresie oświaty i wychowania.
Powiat Gostyński2019-03-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie promocji i ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej
Powiat Gostyński2019-03-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej.
Powiat Gostyński2019-03-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej
Powiat Gostyński2019-03-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej: Wsparcie rozwoju i aktywizacja środowiska lokalnego poprzez realizację programów grantowych
Powiat Gostyński2019-03-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Powiat Gostyński2019-03-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego.
Powiat Gostyński2019-03-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Rypinie2019-03-04 15:00:00Otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Starostwo Powiatowe w Rypinie2019-03-04 15:00:00Otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

eNGO.org.pl w liczbach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. eiusmod tempor incididunt ut labore.

7200

ofert złożonych

650

ogłoszonych konkursów

40

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z engo.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja