Czym jest eNGO.org.pl ?

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wybierz województwo / śląskie

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2018-06-30 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z działaniami na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego
Urząd Marszałkowski2018-07-04 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 6 pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Województwo śląskie
Miasto Rybnik2018-06-25 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika
Miasto Sosnowiec2018-07-02 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.
Miasto Sosnowiec2018-07-02 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach oraz pomocy psychologicznej” - zadanie 2
Miasto Sosnowiec2018-07-02 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach oraz pomocy psychologicznej” - zadanie 3
Województwo małopolskie
Województwo dolnośląskie
Województwo wielkopolskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Miasto Toruń2018-09-28 23:55:00KONKURS NR 20 - IV NABÓR: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2020 w zakresie: DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY MIASTA TORUŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z FUNDUSZY KRAJOWYCH
Miasto Toruń2018-06-19 23:55:00KONKURS NR 34: Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczący realizacji Festiwalu Wisły w Toruniu
Miasto Toruń2018-07-06 23:55:00KONKURS NR 35: Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - II TURA
Miasto Toruń2018-07-18 23:55:00KONKURS NR 36 - POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta)
Województwo mazowieckie

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

eNGO.org.pl w liczbach

7200

ofert złożonych

650

ogłoszonych konkursów

40

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z eNGO.org.pl?

Wyeliminowanie błędów

Pełna cyfryzacja

Efektywna komunikacja

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.