Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2018-11-27 15:30:00III edycja otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2018-05-09 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Miasto Cieszyn2018-12-10 15:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury i sztuki
Miasto Cieszyn2018-12-10 15:00:00przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego
Miasto Cieszyn2018-12-10 15:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Miasto Cieszyn2018-12-10 15:00:00Ochrona i promocja zdrowia, w tym poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cieszyna i związanej z nim jakości życia, zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Miasto Cieszyn2018-12-10 15:00:00Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Miasto Cieszyn2018-12-10 15:00:00ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych.
Miasto Cieszyn2018-12-10 15:00:00ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
Miasto Cieszyn2018-12-10 15:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn
Gmina Pawłowice2018-10-15 23:55:00FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Miasto Bielsko-Biała2018-11-26 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja (nieodpłatna pomoc prawna) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Bielsko-Biała2018-12-07 15:00:00Otwarty Konkurs Ofert na WSPARCIE realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Miasto Bielsko-Biała2018-12-07 15:00:00Otwarty Konkurs Ofert na WSPARCIE realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Miasto Bielsko-Biała2018-12-07 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019-2021 roku z zakresu polityki społecznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Bielsko-Biała2018-12-07 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019-2021 roku z zakresu polityki społecznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Bielsko-Biała2018-12-07 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Bielsko-Biała2018-12-07 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019-2021 roku z zakresu polityki społecznej - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Rybnik2017-01-31 15:30:00Oferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Miasto Rybnik2018-07-08 10:30:00Oferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Miasto Rybnik2018-11-26 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2019 zadania publicznego pn.: Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta
Miasto Rybnik2018-11-21 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2019 zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu „Senior+” w Rybniku przy ulicy Orzeszkowej 17"
Miasto Rybnik2018-12-04 15:30:00Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Miasto Rybnik2018-12-06 15:00:00ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM W SCHRONISKU (W TYM: Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI) DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA RYBNIKA
Miasto Sosnowiec2018-11-19 09:00:00„Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Rypinie2018-11-19 15:00:00Otwarty konkurs ofert nr 5/2018 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2019 roku

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

eNGO.org.pl w liczbach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. eiusmod tempor incididunt ut labore.

7200

ofert złożonych

650

ogłoszonych konkursów

40

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z engo.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja