#zostanwdomu
eNGO za 0 zł

Inspirowani akcją #ZostanWDomu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy zaoferować Państwu możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

Promocja eNGO za 0 zł

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2022-07-08 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – II edycja
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-07-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej , na zadanie pn.: „Regionalny Dzień Seniora” realizowane w ramach projektu „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-07-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra – czyli muzyczna młodzież w opolskim plenerze …” (subregion głubczycki, krapkowicki, prudnicki) w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Opole2022-07-06 12:30:00Konkurs z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (edukacja prawna)
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Miasto Kędzierzyn Koźle2022-07-21 15:30:00OTWARTY KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU DO LAT 21 W TERMINIE OD 01.07.2022 R. DO 30.06.2024 R. - (KOPIA)
Kwota konkursu: 390 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyotwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 – wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2022-07-25 15:30:00POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Z ZAKRESU TURYSTYKI pn. „Turystyka wodna w Jastrzębiu-Zdroju” na rok 2022
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Gmina Jaworze2022-07-04 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022
Kwota konkursu: 182 000.00 PLN
Gmina Mikołów2022-07-15 14:00:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Kwota konkursu: 35 658.05 PLN
Miasto Bielsko-Biała2022-08-12 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-07-05 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” - VII nabór
Kwota konkursu: 376 940.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 330 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-07-04 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji Festynu "Biesiada Śląska", w ramach projektu "Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę".
Kwota konkursu: 17 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-07-12 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadanie: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, organizacja projektu pod tytułem "Każde pokolenie ma swój czas...".
Kwota konkursu: 37 650.00 PLN
Miasto Rybnik2022-07-18 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (4 miejsca).
Kwota konkursu: 61 200.00 PLN
Miasto Zawiercie2022-07-05 15:00:00Korpus wsparcia seniorów na rok 2022
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Zawiercie2022-07-19 15:00:00Staże zawodowe dla uczestników projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego na lata 2020-2022”
Kwota konkursu: 71 410.85 PLN
Województwo małopolskie
Województwo Małopolskie2022-07-06 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2022 - "Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!"
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2022-07-06 23:55:002. edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2022-07-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 r. pn. "Kultura wrażliwa"
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2022-07-29 16:00:00Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Polska- Ukraina. Poznajmy się w Małopolsce”
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto NiepołomiceKonkurs ciągłyKonkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych: "Rozdysponowanie środków finansowych, które mogą służyć finansowaniu wkładu własnego" adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-07-14 15:30:00Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego na rok 2022 „Millenium bliżej mieszkańców” w części dotyczącej obszaru „Turystyka” tj. na organizację wydarzeń integracyjnych – wycieczek
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-07-14 15:30:00Otwarty konkurs ofert z obszaru "Turystyka" na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na rok 2022 ,,Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0.”
Kwota konkursu: 21 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-07-14 15:30:00Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na rok 2022 „Zawada dla każdego!!! Pora na zmiany!!!” w części dotyczącej obszaru „Turystyka” tj. na organizację wydarzeń integracyjnych – wycieczek.
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-07-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert w obszarze "Turystyka" na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego na rok 2022 „Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa poznają na nowo i zwiedzają Polskę”
Kwota konkursu: 114 958.00 PLN
Województwo świętokrzyskie
Województwo świętokrzyskie2022-07-05 23:55:00Otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2022-07-04 15:30:00Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Polski rynek gier hazardowych przez lata rozwijał się powoli, ale ostatnia nowelizacja ustawy o grach hazardowych przyniosła nowe nadzieje https://top.bestcasinos-pl.com/nowe-kasyno/ . Gry online są teraz legalne, a rząd stwarza więcej możliwości dla tego hobby. Jednak do wolnego rynku w Polsce jest jeszcze długa droga. Poniżej przedstawiamy kilka czynników, o których warto pamiętać, otwierając nowe kasyno w Polsce. W tym artykule przyjrzymy się wadom i zaletom nowych polskich kasyn online. Choć Polska ma złożoną historię wierzeń religijnych i kontrowersji politycznych, przemysł hazardowy jest ważnym źródłem dochodów i rozrywki dla większości obywateli. W rzeczywistości technologia mobilna jest najbardziej imponującym przełomem w dzisiejszym świecie. W rezultacie technologia mobilna jest obecnie powszechnie stosowana w wielu usługach i zrewolucjonizowała sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej może grać w gry kasynowe w zaciszu własnego domu. Wielu obcokrajowców, którzy odwiedzili Polskę, może potwierdzić, że panuje tu przyjazna i gościnna atmosfera. Opisują oni Polaków jako niesamowitych, życzliwych, ufnych i pomocnych. Nawet jeśli nie znają języka, Polacy są znani z tego, że pomagają obcokrajowcom. Już sam ten aspekt sprawia, że jest to przyjemne doświadczenie dla każdego gracza, bez względu na jego narodowość. To sprawia, że nowe polskie kasyno jest wyjątkową opcją dla graczy szukających nowego kasyna w Polsce. Zanim złożysz depozyt w nowym polskim kasynie online, poświęć chwilę na zapoznanie się z wyborem gier. Jeśli masz swój ulubiony tytuł, możesz go znaleźć na stronie i spróbować szczęścia w walce o wygraną. A skoro już o tym mowa, możesz także skorzystać z kasjera, aby dokonywać wpłat i wypłat z dowolnego innego kraju. Pomoże Ci to wybrać najlepsze gry dla Twoich osobistych preferencji i zapewni bezpieczeństwo Twoim wygranym. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

38500

ofert złożonych

3000

ogłoszonych konkursów

70

korzystających samorządów

1 mld 440 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja