Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2020-01-03 15:30:00Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA PROWADZĄCE INTERDYSCYPLINARNĄ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPORTOWYCH.
Kwota konkursu: 2 000 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-01-20 15:30:00otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-01-20 15:30:00Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez WIODĄCE KLUBY SPORTOWE, SZKOLĄCE W RAMACH DYSCYPLIN UJĘTYCH W SYSTEMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE.
Kwota konkursu: 1 250 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-01-27 15:30:00Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. WSPIERANIE NAJWYŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH I SPORTACH MOTOROWYCH.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-01-20 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Opole2019-12-19 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2020 – 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Miasta Opola domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Kwota konkursu: 4 806 000.00 PLN
Miasto Opole2019-12-30 12:00:00Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego
Kwota konkursu: 450 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o chrakterze transgranicznym
Kwota konkursu: 190 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
Kwota konkursu: 105 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy i letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury i sztuki
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Ekologia i ochrona zwierząt 2020
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Ochrona i promocja zdrowia, w tym poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cieszyna i związanej z nim jakości życia, zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Kwota konkursu: 9 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-16 15:00:00realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-16 15:00:00prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 55 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-16 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-16 15:00:00Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym.
Kwota konkursu: 133 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-16 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Kwota konkursu: 55 500.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-16 15:00:00punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin
Kwota konkursu: 26 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-16 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia
Kwota konkursu: 235 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-16 15:00:00prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego
Kwota konkursu: 198 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Gmina Pawłowice2019-12-11 11:00:00OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020
Kwota konkursu: 340 000.00 PLN
Miasto Ustroń2019-12-27 15:30:00II edycja otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XII/160/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Kwota konkursu: 480 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2019-12-11 15:30:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2019-12-20 15:00:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-16 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”
Kwota konkursu: 180 271.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-12 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
Kwota konkursu: 150 415.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-11 12:00:00„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego”
Kwota konkursu: 588 220.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-12 15:00:00„Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”
Kwota konkursu: 246 200.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-13 14:00:00Inetegracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych - wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w zyciu społecznym seniorów
Kwota konkursu: 855 897.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-16 15:00:00Działalność charytatywna
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-13 14:00:00„Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia”
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-13 14:00:00„PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU” na 2020 r.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Katowice2020-01-02 15:00:00"Prowadzenie domów pomocy społecznej" - 2020
Kwota konkursu: 2 447 700.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze"
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-12 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu "Senior+" w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17
Kwota konkursu: 120 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (narkomania)
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (alkohol)
Kwota konkursu: 340 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-13 14:00:00Otwarty konkurs ofert na: „Zapewnienie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Rybnika”
Kwota konkursu: 102 480.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-13 14:00:00Otwarty konkurs ofert na: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym w jednej z części: w schronisku z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika”
Kwota konkursu: 1 603 080.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-13 14:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania pn. Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich
Kwota konkursu: 390 924.92 PLN
Miasto Rybnik2019-12-16 15:30:00Konkurs na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Kwota konkursu: 3 126 800.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-11 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Kwota konkursu: 2 320 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-11 09:00:00Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności.
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-11 09:00:00Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 205 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-11 09:00:00Zapewnienie na terenie Gminy Sosnowiec schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-13 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-13 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.
Kwota konkursu: 486 000.00 PLN
Miasto Tychy2019-12-16 09:00:00Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Tychy2019-12-16 09:00:00Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Tychy2019-12-20 13:30:00PREZYDENT MIASTA TYCHY OGŁASZA: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: I. ochrony i promocji zdrowia II. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych III. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym IV. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób V. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych VI. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym VII. rewitalizacji w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
Kwota konkursu: 1 870 405.00 PLN
Województwo małopolskie
Miasto Niepołomice2019-12-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi - zadania z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 466 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Miasto Świdnica2019-12-27 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-1/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Prowadzenie jadłodajni”
Kwota konkursu: 381 780.00 PLN
Miasto Świdnica2019-12-27 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-2/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Miasto Świdnica2019-12-27 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-3/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży”
Kwota konkursu: 396 000.00 PLN
Miasto Świdnica2019-12-27 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-4/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy”
Kwota konkursu: 28 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Gmina Rawicz2019-12-30 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku
Kwota konkursu: 1 033 000.00 PLN
Miasto Luboń2020-01-07 15:30:00Burmistrz Miasta Luboń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Luboń w 2020 roku, pod nazwą "Działania społeczne oraz działalność gospodarcza i techniczna"
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Luboń2020-01-07 15:30:00Burmistrz Miasta Luboń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Luboń w 2020 roku, pod nazwą "Kultura i patriotyzm lokalny"
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Luboń2020-01-07 15:30:00Burmistrz Miasta Luboń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Luboń w 2020 roku, pod nazwą "Edukacja, wypoczynek, turystyka i integracja europejska"
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Luboń2020-01-07 15:30:00Burmistrz Miasta Luboń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Luboń w 2020 roku, pod nazwą "Sport"
Kwota konkursu: 240 000.00 PLN
Powiat GostyńskiKonkurs ciągłyZARZĄD POWIATU GOSTYŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert ZARZĄD POWIATU GOSTYŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gostyńskiego w 2020 r.
Kwota konkursu: 120 120.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

11600

ofert złożonych

1200

ogłoszonych konkursów

45

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja