eNGO ZA 0 Zł #zostanwdomu

eNGO za 0 zł

#ZostanWDomu Zapoznaj się
z ofertą darmowego korzystania
z naszej aplikacji!

WIĘCEJ

#zostanwdomu
eNGO za 0 zł

Inspirowani akcją #ZostanWDomu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy zaoferować Państwu możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

Promocja eNGO za 0 zł

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Miasto Opole2021-01-29 15:30:00konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 230 000.00 PLN
Miasto Opole2021-01-29 15:30:00otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Opole2021-01-18 15:30:00Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową REGRANTING
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Opole2021-01-25 15:30:00konkurs - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Opole2021-01-25 15:30:00Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Opole2021-02-03 15:30:00konkurs 2 - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - placówki wsparcia dziennego 2021-2022
Kwota konkursu: 454 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2021-01-22 14:00:00OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W DZIEDZINIE KULTURY
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2021-02-11 17:00:00Otwarty Konkurs Ofert w Dziedzinie Turystyki na 2021 rok
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2021-02-08 15:30:00Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2021
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Gmina Mikołów2021-02-01 14:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów „Razem dla siebie – edycja 2021”.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Miasto Ustroń2021-01-19 07:57:00II edycja otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz zgodnie z Programem współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
Kwota konkursu: 189 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-02-05 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - III nabór
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2021-01-29 13:00:00Konkurs na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Kwota konkursu: 1 410 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
Kwota konkursu: 225 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2021 roku
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 roku
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2021 roku
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-25 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Woźniki2021-01-31 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Miasto Świdnica2021-02-03 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-5/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej”
Kwota konkursu: 14 100.00 PLN
Miasto Świdnica2021-02-03 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-6/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, pod nazwą: „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny”
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Świdnica2021-02-03 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-7/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r.z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia”
Kwota konkursu: 57 500.00 PLN
Miasto Świdnica2021-02-03 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-8/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy”
Kwota konkursu: 5 500.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Powiat Gostyński2021-02-12 13:00:00konkurs w zakresie polityki społecznej - regranting
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

17500

ofert złożonych

1650

ogłoszonych konkursów

50

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja