Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2020-02-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2020 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-02-25 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi.
Kwota konkursu: 260 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-03-03 14:00:00otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji projektu „Ekologiczny styl życia – edukacja w gminie Głubczyce i w gminie Prudnik” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-03-03 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji „Sport elementem tradycji pożarniczej” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
Kwota konkursu: 99 838.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-03-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji projektu „Lokalni-Aktywni – wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-03-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji projektu „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
Kwota konkursu: 149 979.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-03-04 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – projektu: Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci ich rodzin – II edycja.
Kwota konkursu: 99 999.15 PLN
Urząd Marszałkowski2020-03-05 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z udziałem projektów, programów i funduszy centralnych pn. FUNDUSZE CENTRALNE
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Miasto Opole2020-03-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Opole2020-02-26 15:30:00Konkurs na promocję Opola 2020
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Opole2020-03-06 14:00:00Konkurs na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Opole2020-03-05 17:00:00Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Opole2020-03-06 14:00:00Konkurs ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Opole2020-03-06 14:00:00Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Kwota konkursu: 85 000.00 PLN
Miasto Opole2020-03-12 17:00:00Konkurs z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-03-06 13:00:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu edukacji - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Kwota konkursu: 55 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-02-21 13:00:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - IX edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Kwota konkursu: 184 825.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-03-13 13:00:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-03-13 13:00:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 335 500.00 PLN
Miasto Katowice2020-02-28 14:00:00,,Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów”.
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Miasto Katowice2020-02-28 14:00:00,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”
Kwota konkursu: 18 000.00 PLN
Miasto Katowice2020-02-28 14:00:00,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-03-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-02-25 16:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Podzadanie 1.15. świadczenie usług asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usług przerwy wytchnieniowej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Kwota konkursu: 302 304.00 PLN
Miasto Rybnik2020-03-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-03-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (narkomania)
Kwota konkursu: 132 130.00 PLN
Miasto Rybnik2020-03-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (alkohol)
Kwota konkursu: 160 450.00 PLN
Miasto Rybnik2020-03-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Tychy2020-02-24 15:00:00PREZYDENT MIASTA TYCHY OGŁASZA: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. "Tyskie Inicjatywy Kulturalne", w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Kwota konkursu: 210 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Gmina Miechów2020-02-28 08:30:00„Prowadzenie stołówki charytatywnej dla osób ubogich z terenu gminy i miasta Miechów”
Kwota konkursu: 95 000.00 PLN
Gmina Miechów2020-02-28 08:30:00Organizacja i prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Miechów na os. Parkowym (blok numer 11) – 47 500 zł
Kwota konkursu: 47 500.00 PLN
Województwo mazowieckie
Powiat Otwocki2020-02-27 16:00:00Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 123 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

11600

ofert złożonych

1200

ogłoszonych konkursów

45

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja