eNGO ZA 0 Zł #zostanwdomu

eNGO za 0 zł

#ZostanWDomu Zapoznaj się
z ofertą darmowego korzystania
z naszej aplikacji!

WIĘCEJ

#zostanwdomu
eNGO za 0 zł

Inspirowani akcją #ZostanWDomu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy zaoferować Państwu możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

Promocja eNGO za 0 zł

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2021-05-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-05-18 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 1 383 582.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-05-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w obszarze: ratownictwo i ochrona turystów w regionie
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-05-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-05-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem realizacji działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-05-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w obszarze ratownictwa i ochrony turystów w regionie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-05-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego z zakresu realizacji projektu „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
Kwota konkursu: 149 979.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-05-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego z zakresu realizacji projektu „Lokalni-Aktywni – wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-06-01 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego z zakresu pomocy społecznej
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2021-05-19 16:30:00Konkurs z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Kwota konkursu: 54 000.00 PLN
Miasto Opole2021-05-20 15:30:00Konkurs z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Opole2021-05-26 15:30:00Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2021-05-26 15:30:00Konkurs na powierzenie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a (szkolenia organizacji pozarządowych)
Kwota konkursu: 13 500.00 PLN
Miasto Opole2021-05-26 15:30:00Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Opole2021-05-26 15:30:00Konkurs z zakresu zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Opole2021-05-28 14:05:00Konkurs z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Kwota konkursu: 37 000.00 PLN
Miasto Opole2021-06-01 14:05:00Konkurs z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Kwota konkursu: 194 200.00 PLN
Miasto Opole2021-06-01 14:05:00Konkurs z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Program „Opieka Wytchnieniowa”
Kwota konkursu: 135 800.00 PLN
Miasto Opole2021-05-28 14:00:00Półkolonie 2021 - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kwota konkursu: 57 000.00 PLN
Miasto Opole2021-06-04 15:30:00otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Opole2021-06-01 14:05:00Konkurs z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
Kwota konkursu: 63 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-05-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo -rekreacyjnych
Kwota konkursu: 57 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-05-27 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-05-31 15:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury i sztuki- organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2021-05-12 15:30:00POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W DZIEDZINIE WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SZKOLENIOWEGO „ENTER JASTRZĘBIE”. INNOWACYJNA KONCEPCJA DLA LUDZI MŁODYCH NA ROK 2021
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-05-21 13:00:00Zadanie nr I "Wypoczynek dzieci i młodzieży: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji" - Polityka społeczna - VIII edycja
Kwota konkursu: 340 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-05-21 13:00:00Zadanie nr II "Zorganizowanie wsparcia mieszkańcom Bielska-Białej, w tym w szczególności dla dzieci, młodzieży oraz rodzin w okresie przedłużającego się stanu kryzysowego związanego z epidemią COVID-19" - Polityka społeczna - VIII edycja
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-05-27 18:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-05-19 11:20:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2021 roku pod nazwą „AKCJA LATO 2021” - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w trakcie wakacji letnich w 2021 roku.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-05-19 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2021 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.”
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-06-07 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - VII nabór
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-07-05 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - VIII nabór
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2021-05-21 13:00:00Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2021-05-21 13:00:00Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Tychy2021-05-17 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie rewitalizacji w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Miasto Niepołomice2021-10-15 15:00:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych: "Rozdysponowanie środków finansowych, które mogą służyć finansowaniu wkładu własnego" adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

22500

ofert złożonych

2300

ogłoszonych konkursów

60

korzystających samorządów

881 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja