Czym jest
engo.org.pl

Chociaż producenci automatów do gry mają długą historię wprowadzania własnych gier, niektórzy postanowili wykorzystać automaty innych firm plbestcasinos.com . Dobrym tego przykładem jest rozwój markowych automatów do gry. Producenci automatów do gry używają własnych znaków towarowych i grafiki, aby odróżnić swoje automaty od automatów konkurencji. Mogą także wykorzystywać oprogramowanie w celu zwiększenia sprzedaży. Jednak to, czy automaty te są markowe, jest kwestią sporną. Pozostaje pytanie, który z nich jest lepszy? Pierwszym automatem wideo z rundą bonusową był Reel 'Em In, stworzony przez WMS Industries w 1996 roku. Runda bonusowa, będąca odmianą poprzedniej gry, zawiera elementy interaktywne. Może ona również przynieść dodatkową wygraną. Ta gra spodoba się miłośnikom piratów. Jest to jeden z najbardziej złożonych i najlepiej znanych motywów pirackich w branży. Chociaż oryginalny automat został zaprojektowany przez włosko-amerykański zespół, wielu innych producentów korzysta z tego samego wzorca. Jeśli jesteś ciekawy, jakie są różnice między automatami własnościowymi a markowymi, warto odwiedzić kasyna w swoim stanie. W niektórych stanach własność prywatna automatów do gry jest ograniczona. Na przykład Arizona, Arkansas, Maine, Minnesota, Nebraska, Rhode Island, Karolina Południowa i Wirginia Zachodnia nie regulują kwestii własności prywatnej. Inne stany wymagają obecności przedstawicieli Gaming Control Board, aby móc wprowadzać zmiany w oprogramowaniu.

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Miasto Opole2022-12-16 15:20:00wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2023-2024 placówek wsparcia dziennego
Kwota konkursu: 2 970 000.00 PLN
Miasto Opole2022-12-16 14:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2023 – 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej (posiłki + usługi opiekuńcze)
Kwota konkursu: 9 702 000.00 PLN
Miasto Opole2022-12-16 14:00:00Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych)
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2023 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo -rekreacyjnych
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu kultury i sztuki
Kwota konkursu: 67 500.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego dla dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Ochrona i promocja zdrowia, w tym poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cieszyna i związanej z nim jakości życia, zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 – wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia
Kwota konkursu: 305 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Prowadzenie placówki wsparcia dziennego i organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w ramach projektu gminy Cieszyn „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”, realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 roku.
Kwota konkursu: 49 200.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin.
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00prowadzenie w 2023 roku na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kwota konkursu: 217 800.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym.
Kwota konkursu: 154 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 60 500.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Kwota konkursu: 49 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-12-12 15:00:00Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2022-12-12 15:30:00Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na rok 2023.
Kwota konkursu: 824 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2022-12-12 15:30:00OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W LATACH 2023-2027 W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB PN.: „PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY”
Kwota konkursu: 7 944 104.00 PLN
Gmina Mikołów2022-12-19 17:00:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2023 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Gmina Mikołów2022-12-19 17:00:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2023 roku pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Mikołowa”
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Gmina Mikołów2022-12-19 17:00:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.
Kwota konkursu: 235 000.00 PLN
Gmina Mikołów2022-12-20 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2023 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i Punktu Społecznej Życzliwości dla mieszkańców Gminy Mikołów.
Kwota konkursu: 160 955.00 PLN
Gmina Mikołów2022-12-21 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2023 roku na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2023
Kwota konkursu: 170 000.00 PLN
Gmina Pawłowice2022-12-12 12:38:00OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023
Kwota konkursu: 345 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2022-12-08 18:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w latach 2023-2024 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 947 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2022-12-16 13:00:00KONKURS OFERT - Polityka społeczna (II edycja - Jadłodajnia, Bank Chleba, Transport, Usługi asystenckie). Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu polityki społecznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Kwota konkursu: 226 672.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2022-12-16 13:00:00KONKURS OFERT - Polityka społeczna (III edycja - Świetlice, Punkt konsultacyjny, WST). Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Kwota konkursu: 995 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2022-12-16 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Kwota konkursu: 43 336.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-05 15:00:00„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF
Kwota konkursu: 1 837 256.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF
Kwota konkursu: 1 311 024.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-05 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania: „Ochrona i promocja zdrowia” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF
Kwota konkursu: 240 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-07 15:00:00„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”
Kwota konkursu: 3 643 368.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-08 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym
Kwota konkursu: 3 637 655.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-07 15:00:00WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ PROWADZENIE 3 PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO
Kwota konkursu: 2 052 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-07 15:00:00Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych - wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.
Kwota konkursu: 560 840.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-07 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice w formie wspierania realizacji zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.
Kwota konkursu: 242 737.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-07 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania realizacji zadania: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych” Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania realizacji zadania: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych”
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-30 14:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - I nabór na 2023 r.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-08 14:00:00Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Kwota konkursu: 800 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-07 15:00:00Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”
Kwota konkursu: 247 588.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-07 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: "Działalność charytatywna – realizacja programu FEAD”
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-08 14:00:00Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-16 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki” w 2023 r.
Kwota konkursu: 1 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-16 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych" w 2023 r.
Kwota konkursu: 900 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-16 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r."
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-12-16 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku pod nazwą "AKCJA ZIMA 2023" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (32 miejsca)
Kwota konkursu: 408 800.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na wsparcie w 2023 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (narkomania).
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (13 miejsc)
Kwota konkursu: 166 075.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na wsparcie w 2023 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (alkoholizm).
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego, pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (8 miejsc)
Kwota konkursu: 292 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (30 miejsca)
Kwota konkursu: 383 250.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2024 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”
Kwota konkursu: 125 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2025 w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zadania polegającego na Prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49.
Kwota konkursu: 1 350 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-12-16 12:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (55 miejsc)
Kwota konkursu: 702 625.00 PLN
Miasto Sosnowiec2022-12-08 09:00:00Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 72 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2022-12-08 09:00:00„Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji
Kwota konkursu: 315 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2022-12-08 09:00:00Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności.
Kwota konkursu: 87 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2022-12-08 09:00:00Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 275 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2022-12-08 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Kwota konkursu: 2 650 000.00 PLN
Miasto Tychy2022-12-19 23:55:00PREZYDENT MIASTA TYCHY OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych II. ochrony i promocji zdrowia III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym IV. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym V. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób VI. promocji i organizacji wolontariatu VII. działalności na rzecz integracji cudzoziemców w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Kwota konkursu: 3 600 480.00 PLN
Województwo małopolskie
Województwo Małopolskie - Dziedzictwo2022-12-15 16:00:00Konkurs "Ochrona zabytków Małopolski 2023"
Kwota konkursu: 4 000 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2022-12-14 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi
Kwota konkursu: 514 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2022-12-12 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w latach 2023-2024 adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi
Kwota konkursu: 2 400 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2022-12-12 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: prowadzenie domu dziennego pobytu w latach 2023-2024 adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi
Kwota konkursu: 960 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2022-12-12 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Kwota konkursu: 325 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2022-12-07 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, które prowadzą działalność na terenie Gminy Niepołomice -
Kwota konkursu: 1 550 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-12-06 15:00:00z obszaru POMOC SPOŁECZNA: Udzielanie pomocy osobom bezdomnym w roku 2023
Kwota konkursu: 420 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-12-06 15:00:00z obszaru POMOCY SPOŁECZNEJ: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2023
Kwota konkursu: 61 800.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-12-06 15:00:00z obszaru POMOC SPOŁECZNA: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2023
Kwota konkursu: 310 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-12-06 15:00:00z obszaru POMOC SPOŁECZNA: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2023
Kwota konkursu: 1 909 500.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-12-06 15:00:00z obszaru POMOC SPOŁECZNA: Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2023
Kwota konkursu: 1 560 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-12-14 15:30:00z obszaru Ochrona zwierząt: Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu
Kwota konkursu: 390 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-12-15 15:30:00z obszaru Kultura fizyczna: Prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza Lokalnego Ośrodka „Kibice Razem” – Program Ministra Sportu i Turystyki 2022-2024 r.
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Województwo lubuskie
Miasto Nowa Sól2022-12-16 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA (rodzaj zadania: prowadzenie noclegowni zapewniającej 34 miejsca dla osób bezdomnych, na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w lokalu wskazanym przez Gminę).
Kwota konkursu: 575 540.00 PLN
Miasto Nowa Sól2022-12-16 12:00:00„Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”
Kwota konkursu: 2 466 000.00 PLN
Miasto Wschowa2022-11-30 12:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2023
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Wschowa2022-11-30 12:00:00ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie Miasta i Gminy Wschowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.”
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Miasto Wschowa2022-11-30 16:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku"
Kwota konkursu: 312 000.00 PLN
Województwo lubuskie2022-12-13 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Województwo Dolnośląskie2022-12-15 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2023-2025
Kwota konkursu: 2 600 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2022-12-16 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Asystent ON 2023
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2022-12-16 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Ośrodki Czasowego Pobytu 2023
Kwota konkursu: 2 000 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Gmina Rawicz2022-11-30 23:55:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego z zakresu kultury
Kwota konkursu: 16 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Kwota konkursu: 600 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Olimpiada wiedzy nt. uzależnień
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”
Kwota konkursu: 53 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00„Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00„Realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina”
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
Kwota konkursu: 115 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-07 15:30:00„Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina”
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Miasto Konin2022-12-09 15:30:00Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w 2023 r.
Kwota konkursu: 544 752.00 PLN
Województwo mazowieckie
Miasto Płock2022-12-09 15:30:00udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2023 r.
Kwota konkursu: 190 080.00 PLN
Miasto Płock2022-12-13 15:30:00Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2023
Kwota konkursu: 700 000.00 PLN
Miasto Płock2022-12-16 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Płock2022-12-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2023 r.
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Pruszków2022-12-07 16:00:00Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku
Kwota konkursu: 864 590.00 PLN
Miasto Pruszków2022-12-07 15:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku, pod nazwą: „Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów pruszkowskich szkół podstawowych w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej”
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Pruszków2022-12-20 09:00:00Prowadzenie opiekuńczych i specjalistycznych placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Pruszkowa Zarządzenie nr 273 / 2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 listopada 2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
Kwota konkursu: 550 000.00 PLN
Miasto Pruszków2022-12-20 09:00:00Programy wspierania lokalnego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zdrowego i trzeźwego stylu życia, Zarządzenie nr 273/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 listopada 2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Siedlce2022-12-05 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Siedlce w 2023 r.
Kwota konkursu: 133 980.00 PLN

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

38500

ofert złożonych

3000

ogłoszonych konkursów

70

korzystających samorządów

1 mld 440 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja