eNGO ZA 0 Zł #zostanwdomu

eNGO za 0 zł

#ZostanWDomu Zapoznaj się
z ofertą darmowego korzystania
z naszej aplikacji!

WIĘCEJ

#zostanwdomu
eNGO za 0 zł

Inspirowani akcją #ZostanWDomu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy zaoferować Państwu możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

Promocja eNGO za 0 zł

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2021-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury i sztuki
Kwota konkursu: 75 500.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-14 15:00:00otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-14 15:00:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2022 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego
Kwota konkursu: 480 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo -rekreacyjnych
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z profilaktyki i promocji zdrowia
Kwota konkursu: 2 500.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu ekologii, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kwota konkursu: 2 500.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-21 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego
Kwota konkursu: 198 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-21 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 55 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-21 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym.
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-21 15:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 – wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia
Kwota konkursu: 290 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-21 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin
Kwota konkursu: 26 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-21 15:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-21 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-12-21 15:00:00otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Gmina Pawłowice2021-12-10 15:30:00OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2022
Kwota konkursu: 0.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-12-10 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej - II edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 676 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-12-10 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 560 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-12-10 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej - IV edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 360 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-12-10 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej - V edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 930 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-12-10 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-12-16 18:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 270 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-12-17 13:00:00KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VI edycja - Noclegownia). Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 1 545 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-12-17 13:00:00KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VII edycja - Schronisko dla Osób Bezdomnych). Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej - VII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 4 324 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-12-21 15:30:00KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja - Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej). Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-09 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym
Kwota konkursu: 3 750 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00„WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach realizacji Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. ,Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Kwota konkursu: 4 065 843.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”.
Kwota konkursu: 247 588.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”
Kwota konkursu: 6 927 180.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ PROWADZENIE 3 PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO
Kwota konkursu: 3 744 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”.
Kwota konkursu: 347 840.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Ochrona i promocja zdrowia – prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia”
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”.
Kwota konkursu: 273 189.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00„Działalność charytatywna – realizacja programu FEAD” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-07 15:00:00„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych”
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-17 14:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW”
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-30 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-20 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki” w 2022 r.
Kwota konkursu: 1 640 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-20 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych" w 2022 r.
Kwota konkursu: 900 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-20 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r."
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-12-20 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku pod nazwą "AKCJA ZIMA 2022 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży"
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Rybnik2021-12-10 12:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji następujących zadań: Zadanie 1 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (13 miejsc), Zadanie 2 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (32 miejsca), Zadanie 3 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (35 miejsc), Zadanie 4 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (50 miejsc), Zadanie 5 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (5 miejsc).
Kwota konkursu: 1 637 025.00 PLN
Miasto Rybnik2021-12-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Rybnik2021-12-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Rybnik2021-12-10 12:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-12-09 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Kwota konkursu: 2 400 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-12-15 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.
Kwota konkursu: 280 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-12-15 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-12-15 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-12-15 09:00:00Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 275 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-12-15 09:00:00Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 145 500.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-12-15 09:00:00Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności.
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-12-10 09:00:00Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.
Kwota konkursu: 210 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-12-10 09:00:00Konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Kwota konkursu: 170 000.00 PLN
Miasto Tychy2021-12-10 23:55:00PREZYDENT MIASTA TYCHY OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych II. ochrony i promocji zdrowia III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym IV. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym V. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób VI. promocji i organizacji wolontariatu VII. działalności na rzecz integracji cudzoziemców w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Kwota konkursu: 2 938 415.00 PLN
Województwo małopolskie
Miasto Niepołomice2021-12-08 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, które prowadzą działalność na terenie Gminy Niepołomice
Kwota konkursu: 1 020 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2021-12-15 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 587 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Miasto Świdnica2021-12-16 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-2/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Świdnica2021-12-16 15:00:00Otwarty konkurs ofert nr K - 3/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu” -
Kwota konkursu: 340 000.00 PLN
Miasto Świdnica2021-12-16 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-1/2022 na realizację zadania publicznego w latach 2022 - 2026 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą zadania „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”
Kwota konkursu: 1 250 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

betsafe.com.pl kasyno pl

Polskie kasyno betsafe 69 zdobywa coraz więcej nowych graczy i krajów w branży hazardowej.
Kasyna bitcoin oferują użytkownikom to samo, co zwykłe Polskie kasyno bitcoin z tą różnicą, że kasyna bitcoin zapewniają dodatkową ochronę tożsamości użytkownika i nie proszą o podanie danych konta bankowego. Używając bitcoinów lub innych kryptowalut, kasyna te nie potrzebują dostępu do osobistych informacji bankowych, chroniąc użytkowników przed złośliwymi atakami i zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Powszechne wykorzystanie transakcji Bitcoin doprowadziło do powstania wielu wyspecjalizowanych serwisów w sieci, które pozwalają na wykorzystanie cyfrowych pieniędzy do udziału w różnych grach hazardowych. Pojawia się jednak pytanie - jak wybrać naprawdę niezawodne i wygodne projekty? To właśnie na to pytanie odpowiemy w tym artykule.

przewodnik hazardowy TopKasynoOnline

Top Kasyno Online daje szansę wypróbowania nowych gier slotowych przed dając im strzał z prawdziwymi pieniędzmi na legalnych kasyn online, odwiedzając każdy kraj na stronie demo, który ma dostosowane tabele tak, że gracze mogą skupić się na tym, co interesuje ich najbardziej. Kiedy szukasz automatów do gry online w polskich kasynach, nie powinieneś szukać dalej niż OnlineSlotsX. Wśród nich prym wiodą sloty Buffalo, Wheel of Fortune, Triple Diamond, Lobstermania i 88 Fortunes. Istnieje również wiele innych wspaniałych gier kasynowych, takich jak Quick Hit i 5 Dragons, ale w wiele z nich nie można grać bez dokonania początkowego depozytu, aby uzyskać do nich dostęp.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

22500

ofert złożonych

2300

ogłoszonych konkursów

60

korzystających samorządów

881 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja