Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2020-01-27 15:30:00Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. WSPIERANIE NAJWYŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH I SPORTACH MOTOROWYCH.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-02-05 15:30:00Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA PROWADZĄCE INTERDYSCYPLINARNĄ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPORTOWYCH.
Kwota konkursu: 1 270 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2020-02-07 18:00:00Otwarty konkurs ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2020-02-07 18:00:00Otwarty konkurs ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2020-02-07 18:00:00Otwarty konkurs ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2020-02-07 18:00:00Otwarty konkurs ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-01-30 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2020 - realizacja programu na rzecz osób potrzebujących, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla osób najuboższych z terenu gminy Cieszyn
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Gmina Mikołów2020-01-31 14:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Gmina Mikołów2020-02-03 17:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Gmina Mikołów2020-02-03 17:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Gmina Mikołów2020-02-10 17:00:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Kwota konkursu: 137 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-01-30 18:00:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 1 720 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-01-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2020-01-22 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Miasto Tychy2020-01-27 15:00:00Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, w zakresie: I. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej II. rewitalizacji w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Kwota konkursu: 217 000.00 PLN
Miasto Woźniki2020-01-21 22:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Miasto Woźniki2020-01-21 22:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Miasto Świdnica2020-02-03 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-7/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej”
Kwota konkursu: 28 200.00 PLN
Miasto Świdnica2020-02-03 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-8/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, pod nazwą: „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” -
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Świdnica2020-02-03 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-9/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r.z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia”
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Miasto Świdnica2020-02-10 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-10/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Działania wydawnicze”
Kwota konkursu: 16 000.00 PLN
Miasto Świdnica2020-02-10 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-12/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy”
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Świdnica2020-02-10 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-11/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej”
Kwota konkursu: 22 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Powiat Gostyński2020-02-12 15:00:00zorganizowanie działań, przyczyniających się do podnoszenia świadomości i umiejętności w zakresie ratownictwa i wiedzy przeciwpożarowej
Kwota konkursu: 6 000.00 PLN
Powiat Gostyński2020-02-12 15:00:00Konkurs w zakresie oświaty i wychowania
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Powiat Gostyński2020-02-12 15:00:00konkurs w zakresie promocji i ochrony zdrowia
Kwota konkursu: 2 000.00 PLN
Powiat Gostyński2020-02-12 15:00:00konkurs w zakresie pomocy społecznej
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Powiat Gostyński2020-02-12 15:00:00konkurs w zakresie polityki społecznej
Kwota konkursu: 34 000.00 PLN
Powiat Gostyński2020-02-12 15:00:00konkurs w zakresie polityki społecznej - regranting
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Powiat Gostyński2020-02-12 15:00:00Konkurs w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Kwota konkursu: 42 000.00 PLN
Powiat Gostyński2020-01-31 11:00:00konkurs w zakresie kultury fizycznej i turystyki - rajd rowerowy
Kwota konkursu: 7 000.00 PLN
Powiat Gostyński2020-02-12 15:00:00Konkurs w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego
Kwota konkursu: 26 800.00 PLN
Powiat Gostyński2020-01-31 11:00:00konkurs w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
Kwota konkursu: 5 300.00 PLN
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Rypinie2020-02-07 14:00:00Otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Kwota konkursu: 6 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Rypinie2020-02-07 14:00:00Otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
Kwota konkursu: 28 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

11600

ofert złożonych

1200

ogłoszonych konkursów

45

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja