eNGO ZA 0 Zł #zostanwdomu

eNGO za 0 zł

#ZostanWDomu Zapoznaj się
z ofertą darmowego korzystania
z naszej aplikacji!

WIĘCEJ

#zostanwdomu
eNGO za 0 zł

Inspirowani akcją #ZostanWDomu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy zaoferować Państwu możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

Promocja eNGO za 0 zł

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-09 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo -rekreacyjnych
Kwota konkursu: 84 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-09 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-09 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-09 15:00:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego
Kwota konkursu: 480 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-09 01:00:00ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na ro 2021 z zakresu kultury i sztuki
Kwota konkursu: 72 500.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-09 15:00:00ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury i sztuki - prowadzenie Muzeum Drukarstwa
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-09 15:00:00otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-09 15:00:00Ochrona i promocja zdrowia, w tym poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cieszyna i związanej z nim jakości życia, zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-09 15:00:00Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-14 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2020-12-14 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Gmina Pawłowice2020-12-09 15:30:00OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021
Kwota konkursu: 315 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-12-11 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - IV edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-12-11 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2021-2023 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 192 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-12-11 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - V edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 367 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-12-11 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-12-11 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - II edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Miasto Katowice2020-11-30 14:00:00KONKURS TESTOWY - organizacja XI Festiwalu Organizacji Pozarządowych w ramach Działalności Wspomagającej Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych
Kwota konkursu: 50.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-10 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - I nabór
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-11 14:00:00Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego"
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-11 14:00:00„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”
Kwota konkursu: 2 778 800.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-14 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn
Kwota konkursu: 1 643 213.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-14 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym
Kwota konkursu: 3 714 196.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-11 14:00:00„WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Kwota konkursu: 3 732 526.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-11 14:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania realizacji zadania: „Działalność charytatywna – sklep socjalny”
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-11 14:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”
Kwota konkursu: 2 426 862.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-11 14:00:00„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego”
Kwota konkursu: 5 443 200.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-11 14:00:00„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie jadłodajni” w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”
Kwota konkursu: 818 846.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-11 14:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”
Kwota konkursu: 3 664 154.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-14 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”
Kwota konkursu: 36 858.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-14 15:00:00„Działalność charytatywna – realizacja programu FEAD” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-11 14:00:00Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Kwota konkursu: 1 110 921.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.”
Kwota konkursu: 422 980.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”
Kwota konkursu: 344 803.00 PLN
Miasto Katowice2020-12-14 15:00:00Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania
Kwota konkursu: 265 055.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-12-11 20:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2023 zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności pn. Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-12-11 20:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Kwota konkursu: 5 748 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-11-26 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1 : Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.8. działania podejmowane na rzecz osób starszych pn. Organizacja wolontariatu w ramach programu Wspieraj Seniora
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-12-11 20:00:00Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Kwota konkursu: 6 603 420.00 PLN
Miasto Rybnik2020-12-15 16:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1 : Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.10. Wykonywanie usług opiekuńczych (podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych) oraz usług sąsiedzkich w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów” pn.: Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich.
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2021-2022 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.2. prowadzenie klubu seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17 pn.: Prowadzenie Klubu Seniora + w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17
Kwota konkursu: 240 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.6 zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika oraz podzadanie 1.7: zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika, pn.: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym w jednej z części: w schronisku z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika”
Kwota konkursu: 1 755 650.00 PLN
Miasto Rybnik2020-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.8 zapewnienie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Rybnika
Kwota konkursu: 14 400.00 PLN
Miasto Rybnik2020-12-14 20:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-12-14 15:00:00Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49
Kwota konkursu: 800 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2020-12-09 09:00:00Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności.
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2020-12-09 09:00:00Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 205 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2020-12-09 09:00:00Zapewnienie na terenie Gminy Sosnowiec schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2020-12-09 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020.
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2020-12-09 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.
Kwota konkursu: 128 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2020-12-09 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Kwota konkursu: 2 300 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

17500

ofert złożonych

1650

ogłoszonych konkursów

50

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja