eNGO ZA 0 Zł #zostanwdomu

eNGO za 0 zł

#ZostanWDomu Zapoznaj się
z ofertą darmowego korzystania
z naszej aplikacji!

WIĘCEJ

#zostanwdomu
eNGO za 0 zł

Inspirowani akcją #ZostanWDomu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy zaoferować Państwu możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

Promocja eNGO za 0 zł

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2021-03-01 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. pn. WSPIERANIE DRUŻYN GIER ZESPOŁOWYCH I SPORTÓW MOTOROWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH SPORTOWYCH NA POZIOMIE PONADREGIONALNYM.
Kwota konkursu: 1 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-03-01 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. LIDERZY SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE
Kwota konkursu: 1 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-03-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-03-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2021, mających na celu upamiętnienie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-03-08 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z udziałem projektów, programów i funduszy centralnych pn. FUNDUSZE CENTRALNE.
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-03-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2021-03-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie województwa opolskiego, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego, za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Opole2021-03-09 17:45:00Konkurs na promocję Opola 2021
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2021-03-16 15:05:00Konkurs z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej)
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Opole2021-03-16 15:05:00Konkurs z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych)
Kwota konkursu: 120 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2021-03-15 18:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r.
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-03-08 00:00:00ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury i sztuki - prowadzenie Muzeum Drukarstwa
Kwota konkursu: 120 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2021-02-26 14:00:00OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W DZIEDZINIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2021
Kwota konkursu: 6 824.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2021-03-01 15:30:00Otwarty Konkurs Ofert w dziedzinie EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA ROK 2021
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2021-03-15 15:30:00OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W DZIEDZINIE EDUKACJI NA ROK 2021
Kwota konkursu: 15 450.00 PLN
Gmina Mikołów2021-02-25 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Gmina Mikołów2021-03-19 14:00:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2021 roku . Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-03-08 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - II edycja
Kwota konkursu: 270 500.00 PLN
Miasto Katowice2021-02-26 14:00:00Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Kwota konkursu: 18 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-02-26 14:00:00Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-02-26 14:00:00Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-03-05 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - IV nabór
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-03-01 15:00:00Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych - wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów
Kwota konkursu: 249 834.00 PLN
Miasto Katowice2021-03-01 15:00:00„Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”.
Kwota konkursu: 235 850.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2021-03-01 15:30:00Otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na wsparcie w 2021 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (narkomania)
Kwota konkursu: 210 000.00 PLN
Miasto Rybnik2021-03-01 15:30:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na wsparcie w 2021 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (alkohol)
Kwota konkursu: 576 133.00 PLN
Miasto Rybnik2021-03-19 13:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w okresie od dnia 01 kwietnia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku realizacji zadania publicznego pt. Prowadzenie Klubu Senior w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24
Kwota konkursu: 135 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-03-02 09:00:00Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Województwo mazowieckie
Powiat Otwocki2021-03-03 16:00:00Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 114 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

22500

ofert złożonych

2300

ogłoszonych konkursów

60

korzystających samorządów

881 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja